Στοιχεία εταιρείας

Αριθμός ΓΕΜΗ: 141601803000
Επωνυμία: ATHENAEUS REAL ESTATE AND DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ATHENAEUS REAL ESTATE AND DEVELOPMENT IKE
Έδρα: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 11, Αθήνα
Εταίροι: 1) Ιωάννης Φωτεινός, κάτοικος Βούλας Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 14 (κεφαλαιακές εισφορές), 2) Κορνηλία Σπυρογιάννη, κάτοικος Βούλας Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου αριθμός 14 (κεφαλαιακές εισφορές).
Διαχειρίστρια: Κορνηλία Σπυρογιάννη
Εταιρικό κεφάλαιο: Πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 50.000,00)